Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 2021၊ 16 ဇွန်
Created 2021၊ 16 ဇွန်
ပုံစံ WMS
လိုင်စင် Creative Commons Attribution Share-Alike
အမည် mm_tsAdmBnd_ODI_py Web Map Service in GeoServer
အရင်းအမြစ်၏ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
  • ဗမာဘာသာစကား
ဖော်ပြချက်