Skip to content

Bản tin chính sách số 15 - Quý III năm 2014

Bản tin Chính sách về Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững số 15, Quý III/2014 của PanNature sẽ tập trung bàn luận một số khía cạnh chính về tăng cường cải thiện quản trị lâm nghiệp Việt Nam như: yêu cầu sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004, cải thiện cơ cấu quản lý ngành lâm nghiệp, quy hoạch lâm nghiệp và vai trò của thị trường, chính sách sắp xếp và đổi mới nông lâm trường, khả năng thực thi tốt các sáng kiến lâm nghiệp như REDD+, PES và FLEGT, cũng như vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong hệ thống quản trị lâm nghiệp Việt Nam…

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Ban tin chinh sach so 15 - Quy III nam 2014

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
  • Vietnamese
Short title (alternative/varying form of title) Bản tin chính sách số 15
Topics
  • Forest industry
  • Forest policy and administration
  • Forests and forestry
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
ISSN number ISSN 0866-7810
Publication place Việt Nam
Publication date 2014
Pagination 32
Date uploaded January 15, 2016, 05:20 (UTC)
Date modified March 29, 2016, 06:27 (UTC)