Skip to content

Giáo dục môi trường trải nghiệm: Lý thuyết và thực hành cho giáo viên

Cuốn tài liệu này do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp cùng Dự án giáo dục môi trường Hà Nội biên soạn. Tài liệu bao gồm các cơ sở lý thuyết và các hoạt động thực hành giáo dục môi trường thử nghiệm. Nhiều hoạt động được trình bày trong tài liệu này đã được PanNature thử nghiệm và điều chỉnh dựa trên thực tế giảng dạy ở trường học.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Giáo dục môi trường trải nghiệm: Lý thuyết và thực hành cho giáo viên

Additional Info

Field Value
Document type Books and book chapters
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Access to education
  • Education and training
  • Environmental and biodiversity protection
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

PanNature: contact@nature.org.vn; Phone: +844 3556-4001

Author (corporate) Trịnh Lê Nguyên, Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Xuân Thủy
Publication place Việt Nam
Publisher Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Publication date 2006
Date uploaded August 19, 2015, 02:48 (UTC)
Date modified July 14, 2016, 08:22 (UTC)