မြန်မာနိုင်ငံရှိရေလှောင်တမံများ

ဆည် အမှတ်အသား dataset မှ မြန်မာနိုင်ငံရှိသတ်မှတ်ထားသော ရေလှောင်တမံများ၏ အရွယ်အစားပြ layer (polygons)

Data Resources (4)

 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.

Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Additional Info

Field Value
အချက်အလက်အစု ခေါင်းစဉ်အမျိုးအစား
  • စွမ်းအင်
  • ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည်များ
  • ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု
  • ရေအသုံးပြုမှု မူဝါဒ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး
ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အကန့်အသတ်များ ဤ Dataset ကို JRC ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေမျက်နှာပြင် datasets များကိုအသုံးပြု၍ ဖန်တီးရာမှဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ dataset ကို Copernicus Regulation နှင့်အညီ ပွင်းလင်းမြင်သာမှု အပြည့်အဝဖြင့်ဖြန့်ချိထားပြီး download section မှ ရယူနိုင်သည်။ ဤ dataset ကို အသုံးပြု ၍ ထုတ်ဝေခြင်းများ၊ နမူနာပုံစံများနှင့် အချက်အလက်ထုတ်ကုန် တို့တွင် dataset များကိုညွှန်းဆို ထားသည့် ဂျာနယ်ဆောင်ပါးများအပါအဝင် အောက်ပါ ကိုးကားခြင်းအပါအဝင် သင့်လျော်သော အသိအမှတ်ပြုမှုများပါဝင်ရမည်။ Jean-Francois Pekel, Andrew Cottam, Noel Gorelick, Alan S. Belward, High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. Nature 540, 418-422 (2016). (doi:10.1038/nature20584)
အချက်အလက်အစုကို ရည်ညွှန်းသောရက်စွဲ October 15, 2018
ဘူမိအမည်များ
  • မြန်မာ
အနေအထား တိကျမှန်ကန်မှု No know issues with accuracy.
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိ၊ မရှိ No known issues with logical consistency.
ပြည့်စုံမှု No known issues with completeness.
ဖြစ်စဉ် Raster layers of surface water changes were obtained from the European Commission's [Global Surface Water Explorer](https://global-surface-water.appspot.com/). Permanent, seasonal, new permanent, and new seasonal water surfaces were identified from raster layer and then converted to reservoir polygons when there is sufficient indication that a dam exists at the location.
ရင်းမြစ်များ European Commission's [Global Surface Water Explorer](https://global-surface-water.appspot.com/)See full paper on dataset published in Nature: doi:10.1038/nature20584
တာဝန်ရှိသော အဖွဲ့အစည်း Contact: jrc-surfacewater@ec.europa.eu
Metadata ကို ဖန်တီးသူ၏ သတင်းအချက်အလက် Phandeeyar Data Team
ခွင့်ပြုချက် Creative Commons Attribution
မူပိုင်ခွင့် Yes
ပြင်ဆင်ချက် 1.0
အဓိကစကားလုံးများ reservoirs,water,hydropower
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ November 16, 2018, 06:51 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ June 4, 2021, 17:48 (UTC)