Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 2021၊ 11 ဇွန်
Created 2021၊ 18 မေ
ပုံစံ ODT
လိုင်စင် Creative Commons Attribution Share-Alike
အမည် ပြီးစီးခဲ့သော အချက်အလက်၏အကြောင်းအရာ (metadata)
အရင်းအမြစ်၏ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
  • ဗမာဘာသာစကား
ဖော်ပြချက်