ရန်ကုန် ဘတ်စ်ကား ဝန်ဆောင်မှု အချက်အလက်

This is version 0.1.14 of the Yangon Bus Service Public Data shared by Yangon Regional Transport Authority (YRTA)

Data Resources (13)

 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.

Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Additional Info

Field Value
အချက်အလက်အစု ခေါင်းစဉ်အမျိုးအစား
  • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦနှင့် အထောက်အပံ့များ
  • မြို့ပြ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
  • ဗမာဘာသာစကား
အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အကန့်အသတ်များ This is version 1.0 of the YRTA Open Data Licence. The Yangon Regional Transport Authority may, from time to time, issue new versions of the YRTA Open Data Licence. Your continued Use of the datasets constitutes your acceptance of the new version of this Licence. ##About the YRTA Open Data License The YRTA Open Data Licence aims to promote and enable easy reuse of Public Sector data to create value for the community and businesses. ##Acceptance & Grant of Licence By Using (as defined below) the datasets on the Relevant Websites, you agree to the terms of this Licence. The Yangon Regional Transport Authority (YRTA) grants you a worldwide, perpetual, royalty-free, non-exclusive licence to Use the datasets, subject to the terms of this Licence. ##What You Can Do: You can use, access, download, copy, distribute, transmit, modify and adapt the datasets, or any derived analyses or applications, non-commercially (“Use”). You may grant a sub-licence of the datasets if this is necessary to enable users of your application and/or website (“your Sub-Licensees”), to use your application or access your website. If your Sub-Licensees require additional rights, your application and/or website should direct your Sub-Licensees to obtain the appropriate licence at Yangon Regional Transport Authority. ##Limitations This Licence does not grant you any rights over: * any personal data in the dataset; * third party rights that the YRTA is not authorised to license; and * patents, trademarks and design rights. You must not Use the datasets in a way that suggests any official status or that an YRTA endorses you or your Use of the datasets. This Licence does not grant any rights to Downstream Sub-Licensees. ##Additional Conditions Attribution: You must include in your products, applications or websites that Use the datasets, a conspicuous notice acknowledging the source of the datasets and including a link to the most recent version of this Licence. An example notice is provided below: [Contains information from {name of dataset} accessed on {date of access of dataset} from {source of data} which is made available under the terms of the YRTA Open Data Licence version 1.0 {URL link to licence}]* Disclaimers: The datasets are provided on an “as is” and “as available” basis. The YRTA makes no representations or warranties in relation to the datasets, including but not limited to any representation or warranty as to the accuracy, completeness, reliability, continued availability, timeliness, non-infringement, title, quality or fitness for any particular purpose of the datasets to the fullest extent permitted by the law. To the extent permitted by law, the YRTA shall not be liable to you or any third party whether in contract, tort (including negligence), restitution, breach of statutory duty or otherwise, for damage or loss of any kind arising directly or indirectly from your or any third party’s Use of, or inability to Use, the datasets or the Relevant Websites. Indemnity: You shall indemnify the YRTA against all liabilities, damages, costs (including legal costs) and expenses arising directly or indirectly from: any claim made by a third party in connection with your Use of the datasets; your violation of any rights of another person; or any claim made by a third party in connection with the third party’s Use of the datasets or any derived analyses or applications which you have provided. Intellectual Property: All datasets are the intellectual property of the YRTA. You cannot enforce any intellectual property rights belonging to the YRTA except with the prior written approval of the YRTA. Rights of Third Parties: No one other than a party to this Licence shall have any right to enforce any of its terms. Termination of Licence: The YRTA may terminate this Licence immediately upon your breach of any of the terms of this Licence. The Disclaimers and Indemnity sections, and any other provision of this Licence which is required to give effect to termination or the consequences of such termination, shall survive the termination of this Licence. Governing Law and Jurisdiction: This Licence is governed by the laws of the Republic of the Union of Myanmar and the parties to the Licence submit to the exclusive jurisdiction of the Myanmar courts. ##Definitions and Intepretation In this Licence: “YRTA” means the Yangon Regional Transport Authority (including related Ministries, departments, and Organs of State) or the relevant committee providing the dataset, and where the dataset derives its data from multiple Agencies, a reference to “YRTA” shall include all the Agencies providing the source data. “Dataset” includes any data, or information within the dataset, that is offered for use under the terms of this Licence. “Downstream Sub-Licensee” means any person who may require a licence in order to access the website or use the application of a Sub-Licensee. “Statutory Board” means a body incorporated by or under written law from time to time to perform or discharge any public function. “Sub-Licensee” means a person that is granted a sub-licence by you, where allowed under this Licence. “Relevant Websites” means this website or other websites owned by an YRTA that are linked from this website.
အချက်အလက်အစုကို ရည်ညွှန်းသောရက်စွဲ January 14, 2017
ဘူမိအမည်များ
  • မြန်မာ
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ အနောက်ဘက် ကိုဩဒိနိတ် -0.5
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ အရှေ့ဘက် ကိုဩဒိနိတ် 4095.5
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ တောင်ဘက် ကိုဩဒိနိတ် -13.942138889198304
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ မြောက်ဘက် ကိုဩဒိနိတ် 2047.5
နေရာဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းစနစ် WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
အနေအထား တိကျမှန်ကန်မှု The datasets are provided on an “as is” and “as available” basis.
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိ၊ မရှိ The datasets are provided on an “as is” and “as available” basis.
ပြည့်စုံမှု The datasets are provided on an “as is” and “as available” basis.
ရင်းမြစ်များ http://data.yangonbus.com/Yangon Regional Transport Authority (YRTA)
တာဝန်ရှိသော အဖွဲ့အစည်း Yangon Regional Transport Authority (YRTA) http://yangonbus.com/
၀ိသေသများ ##ယာဉ်လိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက် (က) ယာဉ်လိုင်းယာဥ်လိုင်းအမျိုးအစားများ MAIN ပင်မလမ်းကြောင်း FEEDER မြို့ပြင်ဆက်စပ်လမ်းကြောင်း CBD မြို့တွင်းပါတ်လမ်းကြောင်း (ခ) ကားလမ်းကြောင်းတည်နေရာအညွှန်း ဖိုင်အမည် services_000114.geojson အမျိုးအစား geojson REF: GeoJson.org အရေးပါသောအချက်အလက်များ service_name ယာဉ်လိုင်းအမှတ် svc_type ယာဉ်လိုင်းအမျိုးအစား color ယာဉ်လိုင်းအမျိုးအစားအလိုက်နှင့် အခြေပြုစခန်း သတ်မှတ်အရောင် station အခြေပြုစခန်း start လမ်းကြောင်းစတင်ရာ end လမ်းကြောင်းအစွန်း named_route လမ်းကြောင်း(စာဖြင့်) geometry လတ်တီတွဒ်၊ လောင်ဒီတွတ် တည်နေရာညွှန်းကိန်းများ (LineString အမျိုးအစား) (ဂ) ယာဉ်လမ်းကြောင်းအလိုက်မှတ်တိုင်အစဉ် ဖိုင်အမည် bus_stops_by_service_000114.tsv အမျိုးအစား CSV REF: Comma separated value file Tab ဖြင့်ဖြတ်သည်။ အရေးပါသောအချက်အလက်များ service_name ယာဉ်လိုင်းအမှတ် sequence လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် တည်ရှိမှု အစဉ် bus_stop_id မှတ်တိုင်အမှတ် name_en အင်္ဂလိပ်အမည် name_mm မြန်မာအမည် road_en မှတ်တိုင်တည်ရှိရာလမ်းအမည် (အင်္ဂလိပ်) road_mm မှတ်တိုင်တည်ရှိရာလမ်းအမည် (မြန်မာ) township_en မှတ်တိုင်တည်ရှိရာမြို့နယ်အမည် (အင်္ဂလိပ်) township_mm မှတ်တိုင်တည်ရှိရာမြို့နယ်အမည် (မြန်မာ) lat လတ်တီတွဒ် lng လောင်ဒီတွတ် ##မှတ်တိုင်ဆိုင်ရာအချက်အလက် (က) မှတ်တိုင်တည်နေရာအညွှန်း ဖိုင်အမည် bus_stops_000114.geojson အမျိုးအစား geojson REF: GeoJson.org အရေးပါသောအချက်အလက်များ − * service_name ယာဉ်လိုင်းအမှတ် sequence လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် တည်ရှိမှု အစဉ် name_mm မြန်မာအမည် road_mm မှတ်တိုင်တည်ရှိရာလမ်းအမည် (မြန်မာ) geometry လတ်တီတွဒ်၊ လောင်ဒီတွတ် တည်နေရာညွှန်းကိန်းများ (Point အမျိုးအစား) (ခ) မှတ်တိုင်အလိုက်ရောက်ရှိသောယာဉ်လိုင်းများ ဖိုင်အမည် services_by_stop_000114.tsv အမျိုးအစား CSV REF: Comma separated value file Tab ဖြင့်ဖြတ်သည်။ အရေးပါသောအချက်အလက်များ bus_stop_id မှတ်တိုင်အမှတ် service_names ဖြတ်သန်းသွားသောယာဉ်လိုင်းအမှတ်များ service_count ဖြတ်သန်းသွားသောယာဉ်လိုင်းအရေအတွက်
ခွင့်ပြုချက် Creative Commons Attribution
မူပိုင်ခွင့် Yes
ပြင်ဆင်ချက် 0.1.14
နယ်ပယ်
  • Yangon
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ January 14, 2017, 02:18 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ June 4, 2021, 17:43 (UTC)