ကျားမနှင့် အသက်အရွယ်အုပ်စုအလိုက် အလုပ်သမားအင်အားပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှု

၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်ထောင်စုသန်းခေါင်စာရင်းအရ လုပ်သားအင်အားပါ၀င်မှုနှုန်းနှင့် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းများကိုကျား/မနှင့်အသက်အရွယ်အလိုက်အုပ်စုများအသေးစိတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

Data Resources (1)

Additional Info

Field Value
အချက်အလက်အစု ခေါင်းစဉ်အမျိုးအစား
  • ကလေးလုပ်သား
  • အလုပ်သမား
ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
အချက်အလက်အစုကို ရည်ညွှန်းသောရက်စွဲ 2016-03-01
ဘူမိအမည်များ
  • မြန်မာ
ရင်းမြစ်များ Department of Population, Ministry of Labour, Immigration and Population. http://www.dop.gov.mm/moip/index.php?route=product/category&path=54_69
ခွင့်ပြုချက် Creative Commons Attribution
မူပိုင်ခွင့် To be determined
ပြင်ဆင်ချက် 1.0
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ November 7, 2016, 00:13 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ December 6, 2019, 03:58 (UTC)